CÂN ĐIỆN TỬ ĐỂ BÀN KITCHEN SCALE MAX 5KG 7KG - FuniMart